Výroba tepla, teplej vody a ich distribúcia

Tepelné zdroje a odovzdávacie stanice

V meste Myjava je vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom. Tvoria ho nasledovné tepelné zdroje – plynové kotolne a odovzdávacie stanice (OST), ktoré zásobujú obytné domy a nebytové priestory (NBP). 

Názov TZ: K-2
Adresa TZ: Hurbanova 659/20
Dodáva teplo do vonkajšieho primárneho rozvodu pre OST-1 až 4
Názov: OST-1
Umiestnenie: za OD Myjavanka
Vykurované domy: 588, 589, 600, 607, 608, 609, 610, 611, 637, 638
Vykurované NBP: OD Myjavanka, Joker, Dom odevov a obuvi, potraviny
Názov: OST-2
Umiestnenie: pri bloku 934
Vykurované domy: 934
Vykurované NBP: Dom opatrovateľskej služby, Obvodný úrad
Názov: OST-3
Umiestnenie: medzi blokmi 932 a 933
Vykurované domy: 932, 935, 936
Vykurované NBP: Pošta, obchodné centrum
Názov: OST-4
Umiestnenie: v objekte TZ K-2
Vykurované domy: 555, 556, 678, 682, 683, 685, 686, 687, 688
Vykurované NBP: Dom služieb, potraviny, MsÚ, ÚPSVaR, MŠ Hoštáky, Kompez
Názov TZ: K-Dš2 a OST-Dš2
Adresa TZ: SNP 401/2
Vykurované domy: 402, 403, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415
Vykurované NBP: Gymnázium, SPŠ - škola a internát, MŠ na ul. SNP
Názov TZ: OST-Dš1
Adresa TZ: 8. Apríla 372/1
Vykurované domy: 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 373, 374, 375, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 398, 399, 400, 405, 505, 506, 508, 509, 510
Vykurované NBP: potraviny/pekáreň, Klub Oskara Nenudu, predajne v objekte Ideál
Názov TZ: K-Dš3
Adresa TZ: Partizánska 288/37
Vykurované domy: 285, 286, 287, 289, 299, 300
Vykurované NBP: Kultúrny dom
Názov TZ: K-Sekule
Adresa TZ: M. Marečka 272/18
Vykurované domy: 970, 971, 972, 973, 974, 975
Vykurované NBP: MŠ na Bradáčovej ul.
Názov TZ: K-255
Adresa TZ: Bradáčova 255/15
Vykurované domy: 253, 255
Názov TZ: K-MŠTL
Adresa TZ: Turá Lúka 131
Vykurované NBP: hospodársky a učebný pavilón
Názov TZ: K-1058
Adresa TZ: Kamenné 1058
Vykurované domy: 1058
Názov TZ: K-1059
Adresa TZ: Kamenné 1059
Vykurované domy: 1059, 1060
Názov TZ: K-292
Adresa TZ: Partizánska 292/39A
Vykurované domy: 292
Názov TZ: K-234
Adresa TZ: Trokanova 234/2
Vykurované domy: 234, 236

Teplá voda a teploty vykurovaných priestorov

Teplá voda u konečného spotrebiteľa

V zmysle vyhlášky ÚRSO č. 240/2016 Z.z. a vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. je stanovená teplota TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa v rozsahu teplôt najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

Zároveň je dodávateľ povinný dodávať TÚV v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod., alebo v dohodnutom čase v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla.

Vyhláška ÚRSO č. 240/2016 Z.z. určuje postup rozpočítavania množstva a dodaného tepla na prípravu TÚV a na vykurovanie.

O kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa hovorí Vyhláška MH SR č. 277/2012 Z.z. Vykurovacie obdobie začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Teplo pre vykurovanie sa začína dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Obdobne to platí aj pre prerušenie dodávky tepla. Teplo pre vykurovanie musí byť dodávané tak, aby sa dosiahli vnútorné teploty vykurovacích priestorov stanovené vyhláškou MH SR č. 277/2012 Z.z.:

VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV

Vykurované priestory
Obytné budovy
Obytné miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby
kuchyne
kúpeľne
WC
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.)
vykurované schodište

výsledná teplota ti °C

21


20
24
20
15

10

Distribúcia tepla

Schéma výroby a distribúcie tepla

Bytový podnik Myjava vyrába teplo na základe objednávky odberateľov v zmysle zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Bytový podnik Myjava je držiteľom licencie na výrobu a rozvod tepla č. 2006T 0089.

Prevádzku tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla monitoruje dispečing. V prípade potreby vykoná opatrenia pre zabezpečenie správnych technologických parametrov.

V prípade zistenia nedostatkov v dodávke tepla alebo teplej vody sa obráťte na Dispečing: tel. č. 0905 852 188, alebo 034 621 3737.

Výroba a distribúcia tepla a TÚV sa realizuje nasledovnými spôsobmi:

Ceny tepla

Ceny tepelnej energie

Na základe uplatnenej objednávky od odberateľov spracovávame kalkulácie ceny tepla na nasledujúce obdobie. ÚRSO v zmysle platných predpisov následne určí pre regulovaný subjekt Bytový podnik Myjava spol. s r.o., na dané obdobie výšku variabilnej a fixnej zložky ceny tepla.

Hodnoty týchto zložiek nájdete v aktuálnom rozhodnutí ÚRSO.

BPM cenník platný od 1.1.2023 Stiahnuť cenník

BPM cenník platný od 1.1.2024 Stiahnuť cenník

Štandardy kvality

Štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla za rok 2021 vypracované a uverejnené v zmysle platných predpisovStiahni pdf

Štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla za rok 2022 vypracované a uverejnené v zmysle platných predpisovStiahni pdf

Štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla za rok 2023 vypracované a uverejnené v zmysle platných predpisovStiahni pdf

Zverejňované údaje za rok 2021
Stiahni pdf

Zverejňované údaje za rok 2022
Stiahni pdf

Zverejňované údaje za rok 2023
Stiahni pdf