Vážení vlastníci bytov a NBP,

Bytový podnik Myjava Vám oznamuje, že s účinnosťou od 14. augusta 2020vstupujú do platnosti nové ceny vodného a stočného, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0016/2020/V a to nasledovne:

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom – vodné je 1,2162 €/m3s DPH

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – stočné je 1,1982 €/m3 s DPH

V nových cenách tvorí vodné a stočné spolu zaokrúhlene 2,42 €/m3s DPH z doterajších 2,23 €/m3, čo predstavuje rozdiel 0,19 €/m3.

Odpočet vodomerov k 14.08.2020 sa nebude vykonávať, rozdiel v cene vodného a stočného vo vyúčtovaní služieb za rok 2020 sa bude robiť technickým prepočtom. Kto má záujem, môže nahlásiť na Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.  aktuálny stav vodomerov buď v kancelárii v budove BPM s.r.o. na ul. 8. apríla, na email: domy@bp-myjava.sk alebo telefonicky na číslo 034/6212517.