Bytový podnik Myjava sa hľadaním a aplikovaním modernejších technológií do procesu výroby tepla za účelom zefektívnenia dodávok, nákladov a zvýšenia ekologickosti zaoberal od roku 2002. V štandardnom procese sa teplo získava v kotloch, kde sa teplonosná látka ohrieva produktami horenia fosílnych palív. Kotly sú zväčša jednoduchej konštrukcie, s malými nárokmi na údržbu a s pomerne dlhou životnosťou, jediným produktom, ktoré je však ich ohrevom možné získať, je vyrobené teplo. 

Celkom iný prípad predstavujú kogeneračné jednotky, ktoré okrem tepla dokážu vyrábať aj elektrickú energiu. Kogeneračná jednotka je točivý stroj so spaľovacím motorom, ktorý poháňa generátor, prípadne aj nejaké iné zariadenie, ako je kompresor pre výrobu chladu, potom sa hovorí o trigenerácii. 

Motor jednotky poháňa prevažne plynné palivo, napríklad zemný plyn, bioplyn alebo kvapalné palivo, napríklad bio nafta. Vzhľadom na infraštruktúru kotolní, ktoré sa na Myjave nachádzajú priamo na sídliskách, bolo vhodné použiť bežne používané palivo, teda zemný plyn. 

Bytový podnik nasadil prvú kogeneračnú jednotku s výkonom 229kW elektrickej energie do prevádzky v roku 2014 v plynovej kotolni na ulici SNP. Ďalšiu, v poradí druhú kogeneračnú jednotku spustil na Hurbanovej ulici v roku 2020 a uviedol do trvalej prevádzky v júni 2021. 

Ide o menší agregát s elektrickým výkonom dodávaným do siete 99kW s modernizovanou konštrukciou a protihlukovou kapotou, čo prinieslo zlepšenie kontroly a servisu viacerých technologických častí. Obidve kogeneračné jednotky dnes výrazne prispievajú k tomu, že Bytový podnik svojim zákazníkom dodáva teplo efektívne a za výhodnú cenu.